ICP-OS

ICP-5000

ICP-5000 można zaprogramować zarówno dla widoku promieniowego, jak i osiowego. Mniej wrażliwy widok promieniowy był korzystniejszy dla pierwiastków o wyższym stężeniu, takich jak glin, wapń, żelazo, magnez, potas i sód w próbkach środowiskowych, podczas gdy bardziej wrażliwy widok osiowy był korzystniejszy dla elementów o niższym stężeniu, takich jak szeregi przejściowe.

Najbardziej efektywne systemy ICP-5000 umożliwiają pracę plazmy w podwójnym widoku w jednej analizie, zapewniając najwyższe górne zakresy liniowe i najlepsze granice wykrywalności.

Co to jest ICP-OES?

Spektroskopia emisyjna optycznie sprzężona w plazmie sprzężonej (ICP-OES) jest dobrze ugruntowaną techniką analityczną, która służy do wykrywania obecności metali śladowych w analitach. Próbkę analitu wprowadza się do ICP jako aerozol, który jest przenoszony do środka plazmy – zjonizowanego gazu argonowego. Przegrzany gaz argonowy wzbudza jony i atomy pierwiastka w próbce, które emitują wykrywalne ilości światła przy charakterystycznych długościach fal. Intensywność emisji jest proporcjonalna do stężenia wykrytego pierwiastka.